GHS

Wat is GHS?

In 2002 werd door de Verenigde Naties het Globally Harmonised System (VN-GHS) vastgesteld. Doelstelling was om te komen tot een wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels. Uitgangspunt hierbij waren de gevaren van de stoffen en mengsels. De VN-GHS zelf is niet bindend. De Europese en Internationale afspraken rondom de nieuwe symbolen liggen vast in GHS en REACH.

Waarom GHS?

De reden voor de stap naar een internationaal eenduidig systeem was logisch. De verschillen per land in de aanduidingen en informatie met betrekking tot gevaarlijke stoffen waren soms erg groot. Vroeger kon een bepaald product bijvoorbeeld als giftig geëtiketteerd worden in de Verenigde Staten, terwijl het in Europa een schadelijk symbool kreeg en de Chinezen het als ongevaarlijk beschouwden. Dit leidde dit tot onduidelijkheden en soms zelfs gevaarlijke situaties. Bedrijven moesten op de verpakkingen verschillende symbolen gebruiken voor de distributie naar verschillende delen van de wereld.

Met het invoeren van een globaal geharmoniseerd systeem – GHS – komt er een einde aan de onduidelijkheid voor bedrijven of hun etikettering wel voldoet aan de wettelijke eisen van hun afzetmarkten en wordt het risico van boetes of inbeslagname door verkeerde etikettering vrijwel uitgesloten. Bovendien wordt door de invoering van GHS het opleiden van personeel wereldwijd gemakkelijker, omdat voortaan sprake is van gelijke symbolen en standaardzinnen. De VN-GHS zelf is niet bindend.

GHS in Europa

Op 20 januari 2009 accepteerde de Europese Unie GHS in een verordening bindend voor alle lidstaten. Hierna werd gestart met de invoering van GHS (EU-GHS) in Europa.

EU-GHS heeft de volgende doelstellingen:

  • Garanderen van een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid van de mens en het milieu.
  • Het beschermen van het vrije handelsverkeer van chemische stoffen, mengsels en bepaalde voorwerpen op de interne (Europese) markt.

Overgangsperiode bij de invoering van GHS in de EU

Omdat indeling van mengsels afhangt van de indeling van stoffen, worden de criteria van het Europese GHS eerst op stoffen toegepast. Sinds 1 december 2010 is het verplicht stoffen volgens het oude en het nieuwe systeem te classificeren. Voor de mengsels is een overgangsperiode tot 1 juni 2015.

,

Is jouw GHS etiket te klein?!

De laatste tijd krijgen wij regelmatig vragen over de afmetingen van de veiligheidssignalering van opslagtanks. Wat is er aan de hand? De inspectie van SZW blijkt naar verschillende klanten handhavingsbrieven gestuurd te hebben. De inspectie maakt hierin bezwaar tegen het feit dat andere etiketten zoals de NFPA veel groter zijn dan de Arbo etiketten. De etiketten moeten binnen enkele maanden vervangen worden, anders krijgt het bedrijf een boete. Nu is het zo dat de Arboregeling niets zegt over een maximale grootte. Wel wordt een minimale grootte aangegeven. Dus hoe zit dat nu en wie heeft er gelijk? Wij wilden er natuurlijk meer van weten.

Tijd voor onderzoek

Na wat onderzoek kwamen we uit bij de VNCI. En ook daar bleek de situatie bekend. We kregen een advies wat we graag met je delen. De VNCI geeft aan dat volgens haar het niet gaat om de afmeting maar om het doel van het etiket. De Arbo etiketten zijn immers bedoeld om door medewerkers van dichtbij gezien te worden. Dit in tegenstelling tot NFPA etiketten die juist als doel hebben om hulpverleners als de brandweer op grotere afstand alle informatie te geven over de stoffen. Een duidelijk zichtbaar etiket is in zo’n situatie noodzakelijk om gevaarlijke situaties te voorkomen. Verschil in afmeting lijkt dan toch heel logisch?

Gek toch, dat de inspectie daar geen onderscheid tussen maakt? Het is volgens de VNCI dan ook zeker zinvol om een zogenaamde zienswijze in te dienen waarin je de verschillende doelen van de etiketten nog een benoemd en bezwaar maakt tegen de handhaving. “Soms krijgen we de indruk dat inspecties menen dat bedrijven –omdat ze geen zienswijze indienen- dit soort zaken accepteren”, aldus de VCNI. Inmiddels zijn er bedrijven die met succes een verweer hebben ingediend.

Tijd voor actie!

Ons advies? Laat zeker van je horen als je een handhavingsbrief krijgt over dit onderwerp. Het kan je een hoop geld en gedoe besparen! Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op. Kijk voor meer informatie ook op en dan komt hier de link naar de helpdesk

Ben jij klaar voor de overgang van WMS naar CLP?

Ben jij klaar voor GHS?

Of… krijg jij het benauwd van 1 juni 2015? Regelmatig krijgen wij vragen over de overgang van Wms naar CLP. Ook merken we telkens weer dat organisaties zich zorgen maken over het halen van de magische datum 1 juni 2015.

Hierdoor bestaat de kans dat organisaties (te) grote stappen zetten om deze deadline te halen. En dat kan weer leiden tot een situatie waarin zaken te snel en onzorgvuldig geregeld worden. Dit kan potentieel gevaarlijke situaties opleveren. Omdat dat natuurlijk nooit de bedoeling kan zijn van de nieuwe regeling, besloten wij op onderzoek uit te gaan.

Want, hoe hard is die deadline nu eigenlijk? En wat gebeurt er als de datum niet gehaald wordt? En zijn er eigenlijk nog aanpassingen of veranderingen waar je rekening mee moet houden? Na een rondje bellen en grote vasthoudendheid, weten wij nu precies hoe de zaken ervoor staan. En dat gaan we natuurlijk met jou delen.

Wat gebeurt er als de deadline niet gehaald wordt?

Dit is de vraag die wij het meeste horen. En wat blijkt? Er is gelukkig een prima overgangsregeling. Op dit moment is namelijk al duidelijk dat er veel bedrijven zijn die de datum niet zullen halen. Goed nieuws dus als dit bij jou ook het geval is. Natuurlijk is de deadline er niet voor niets. Er zijn dan ook een aantal zaken die bekeken worden als de deadline niet gehaald wordt:

A. Plan van aanpak (omvang bedrijf)
B. Huidige staat WMS (hoever ben je nu?)
C. Signalisatie en visualisatie plan voor werknemers
D. Tijdspad voor de overgang.

Als deze zaken in orde zijn, wordt er een periode afgesproken die redelijk en haalbaar is. De veiligheid voor werknemers en hun gevoel bij de overgang van WMS naar CLP staat hierbij centraal. Het moet dus duidelijk zijn hoe jouw bedrijf hiermee omgaat. Ook wordt rekening gehouden met de omvang van de organisatie

Let op, een wijziging in de EG92/58!

Wat bij de overgangstermijn een rol speelt, is een aanpassing opgenomen in de EG92/58. Deze heeft een wijziging (EU2014/27) ondergaan waarin er een koppeling wordt gemaakt naar CLP, vooral bijlage 3 is hierbij van belang. Deze wijziging is sinds 15 maart 2014 van kracht.
Wij kunnen ons voorstellen dat je na dit artikel nog vragen hebt. Wij beantwoorden die met plezier. Mailof bel 026 – 312 12 09. Wij helpen je graag verder.